Friday, September 25, 2009

กำหนดการนำเสนอเว็บเพจ 4 ตุลาคม

 1. กำหนดการนำเสนองาน Joomla ให้นำเสนอในวันสอบ ที่ 4 ตุลาคม ที่ห้องปฎิบัติการภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ HB 5350 ให้เตรียม ทดสอบ ก่อนการนำเสนอให้เรียบร้อย
 2. ให้นักศึกษาดูตัวอย่างการทำงานนำเสนอ การให้บริการสารสนเทศโดยใช้ Joomla และ เว็บ 2 ได้ที่
  lib02.deptis.org
  lib04.deptis.org
  lib06.deptis.org
  lib08.deptis.org
  lib10.deptis.org
 3. นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับ เว็บ 2 สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่
  http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=3371C765C54H1WGEWKZSY4E5WEVKXF

No comments: