Friday, September 25, 2009

กำหนดส่งงาน

  1. เนื่องจากกำหนดส่งงานในวันที่ 4 เป็น วันอาทิตย์ ขอปรับการส่งงานข้อเขียนบริการห้องสมุด ให้ ส่งภายในวันที่ 5 ตุลาคม ก่อนเวลา 9.30 น.
  2. นักศึกษาสามารถทยอยส่งเอกสารได้ไม่จำเป็นต้องทำให้เสร็จก่อนทั้งหมด

No comments: